Všetko pre Váš domov

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka a splnenie jeho predstáv v rámci jeho finančných možností.

Firma bola založená na základe skúseností . Sme firma ktora kladie dôraz na kvalitu, zodpovednosť, rýchlost a profesionálny prístup tak k práci ako aj k zákazníkom. Snažíme sa pružne reagovať na požiadavky našich zákazníkov, rozvíjať a zdokonaľovať našu činnosť. Naša práca z

Ako začať a postupovať

Zobraziť

Postup a priebeh prác

Zobraziť

Práce, ktoré vykonávame

Zobraziť

Spolupráca s architektom

Zobraziť

Ako začať ?

Rekonštrukcia bytu je téma ktorá sa týka mnohých z nás. Na Slovensku sú stovky bytov, ktoré od svojho vzniku v socializme neprešli žiadnou úpravou. Elektrické a vodovodné rozvody, kanalizácia, staré umakartové jadro či podlahy sú po tridsiatich rokoch zastarané a končia svoju životnosť. Pôvodná kúpeľňa už nespĺňa základné požiadavky na hygienu a bezpečnosť. Ak ste sa rozhodli rekonštruovať, spravili ste správny krok. V úvode si premyslite, čo od prestavby očakávate. Práve teraz máte možnosť upraviť Váš byt podľa Vašich predstáv, zväčšiť kúpeľňu alebo odstrániť priečku. Prestavbu robíte predovšetkým preto, aby ste sa vo svojom domove cítili čo najlepšie.

Máte pred sebou náročný projekt, množstvo dôležitých rozhodnutí.

Nie je jednoduché orientovať sa v súčasnom stave v oblasti stavebníctva a sledovať najnovšie trendy, vedieť aké povolenia budete pri prestavbe potrebovať či podľa čoho vybrať firmu, ktorá Váš sen premení na skutočnosť. V ďalších častiach Vám preto priblížime celý proces od prvého plánovania, cez vybavovanie povolení a financovanie až po samotnú realizáciu.

Čo Vás čaká?

Pred začatím práce

Ak už ste pevne rozhodnutý, áno ideme rekonštruovať, určite si krátko nato začnete klásť otázky, ako postupovať ďalej. Je potrebné stavebné povolenie? Aké ďalšie povolenie a súhlas potrebujete, a komu je potrebné oznámiť že sa chystáte rekonštruovať? Hoci je Váš dom alebo byt vo Vašom vlastníctve, nemôžete si v ňom robiť čo chcete. V tejto časti Vám preto poskytneme cenné rady, ako postupovať pred začatím prác, aby bol celý proces výstavby bezproblémový.

Začneme teda pekne od začiatku. Susedia. Tých sa dotýka rekonštrukcia Vášho bytu asi najviac. Určite majú obavy so znečistených spoločných priestorov, hluku, prachu. Povinnosť oznámiť susedom že vo Vašom byte bude prebiehať rekonštrukcia zákon neukladá, je však základným prejavom slušnosti ich o tom informovať. Na rekonštrukcie, hluk a špinu sú susedia citlivý, a slušným oznámením predídete zbytočným konfliktom, niekedy aj udaniam. Stavebné úrady sa zaoberajú aj tými anonymnými. Pred začatím prác naša firma umiestni v spoločných priestoroch (výťah, chodba, vchodové dvere,..) oznam o začatí rekonštrukcie. V ňom je slušnou formou napísané, že v bytovke bude prebiehať rekonštrukcia, a tiež ospravedlnenie za zvýšený hluk a prach. Ďalej je v ňom uvedený termín plánovaného začatia a ukončenia prác a kontakt na riadiaceho pracovníka, ktorý môžu využiť v prípade žiadosti o informácie, sťažností alebo aj v prípade ak majú záujem o obhliadku a cenovú ponuku.

V ďalšej časti Vám napíšeme kedy aké povolenie budete potrebovať. V zásade platí, že pri niektorých prácach nie je potrebné žiadne povolenie ani ohlásenie, niekedy je potrebné stavbu len ohlásiť, a niekedy je nutné stavebné povolenie. Aby ste v tom mali jasno, ukážeme Vám preto najčastejšie sa vyskytujúce prípady aj s vysvetlením, aké povolenia budete potrebovať, a tiež čo Vám hrozí ak si povinnosť nesplníte.

V prípade ak potrebné povolenia nemáte, môžete zaplatiť pokutu:

Vo všeobecnosti rozdeľujeme legislatívny proces v rámci rekonštrukcie či stavby podľa potreby ohlasovania:

Legislatívny rámec upravuje Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Práce bez potreby ohlásenia stavebnému úradu definuje stavebný zákon v § 139b ods. 15. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

ohlásenie stavebnému úradu sa riadi stavebným zákonom v § 55 ods. 2. Ohlásenie stavebnému úradu teda postačí

Sem patrí aj výmena bytového jadra, prípadne výmena okien pokiaľ sa mení veľkosť či členenie. stavebné povolenie Stavebné povolenie sa až na výnimky vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Ohlásenie drobnej stavby:

Štandardne sa podáva na predtlačenom formulári stavebného úradu na mestskom úrade. Spolu s ohlásením je vhodné predložiť aj súhlas predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prípadne správcu na Vami plánované stavebné práce. V ňom uvediete rozsah a predpokladanú časovú náročnosť. Ak budete meniť pôvodný rozmer kúpeľne či spájať ju s wc, bude potrebné predložiť aj statický posudok. Stavebný úrad preskúma Vami predložené podklady a rozhodne či spĺňate podmienky pre ohlásenie drobnej stavby. Ak áno vydá Vám kladné stanovisko. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje. Stavebný úrad však môže rozhodnúť, že na Vami plánované práce bude potrebné stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie:

K žiadosti o stavebné povolenie budete potrebovať projekt pre stavebné povolenie, ktorý môže vypracovať len oprávnená osoba. Príslušné časti projektu je potrebné dať na posúdenie dotknutým orgánom štátnej správy. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie sa obráťte na stavebný úrad, kde Vám presne povedia čo a od ktorého štátneho orgánu budete potrebovať pre Vami plánovanú stavbu.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí obsahovať nasledovné prílohy:

pri stavbe vykonávanej svojpomocne, vyjadrenie stavebného dozoru, že bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou stavby Po úspešnom priebehu stavebného konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Po vydaní stavebného povolenia začína plynúť 14 dňová lehota, počas ktorej môžu podať účastníci stavebného povolenia odvolanie proti stavebnému povoleniu. Ak v stanovenej lehote nik nevyužije toto právo, stavebný úrad potvrdí právoplatnosť stavebného povolenia.

Najčastejšie sa vyskytujúce prípady pri rekonštrukciách v bytových domoch:

WEB | AKVA Všetky práva vyhradené.